Stanovy společnosti

Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z.s.

I.

Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

 II.

Název

 1.     Název spolku zní: Společnost dialyzovaných a transplantovaných , z.s.

 III.

Sídlo

1.     Adresa sídla spolku: Ohradní 1368/4, Michle, 140 00 Praha

IV.

Stanovy

 1.     Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Úplné znění stanov spolku je uloženo v sídle spolku. Stanovy v úplném znění jsou publikovány rovněž ve sbírce listin spolkového rejstříku.

 V.

Účel spolku

 1.     Účelem spolku je obhajoba, prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb osob s transplantovanými orgány a jejich rodinných příslušníků.        

VI.

Hlavní činnost spolku

1.     Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým účelem tak, jak je vymezen v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2.     Hlavní činnost může být financována především, nikoliv však výlučně z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností spolku. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

3.     Mezi hlavní činnosti, které spolek provozuje a vykonává, patří především:

·       poskytování konzultací a poradenství v souvislosti s onemocněními ledvin a jiných transplantovaných orgánů

·       poskytování informací souvisejících s onemocněním ledvin a jiných transplantovaných orgánů

·       organizování rekondičních a rehabilitačních pobytů,

·       organizování kulturních aktivit,

·       organizování sportovních aktivit,

·       pořádání přednášek, seminářů a konferencí,

·       spolupráce s jinými subjekty na národní i na mezinárodní úrovni,

·       vydávání a distribuce informačních publikací a tiskovin,

·       účast na konzultačních a rozhodovacích procesech

·       svou péčí zajišťuje zlepšování informovanost členů související s onemocněním ledvin,

·       propaguje na veřejnosti začlenění tělesně postižených členů do společnosti, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí,

·       zajišťuje sociální poradenství,

·       působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování fyzické a duševní způsobilosti členů,

VII.

Vedlejší činnost spolku

 1.     Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

VIII.

Členství

1.     Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2.     Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

3.     Členství ve spolku vzniká ke dni rozhodnutí správní rady (vzetí do seznamu členů podle článku XI) o přijetí žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

4.     Správní rada spolku má právo vyloučit člena ze spolku v případě, kdy člen svým jednáním porušuje účel spolku uvedený v čl. V. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle těchto stanov.

 5.     Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:

 ·       dobrovolným vystoupení člena, přičemž členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství správní radě spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno datum pozdější;

·       úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

·       zánikem bez právního nástupce;

·       vyloučením člena, přičemž členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno datum pozdější;

·       zánikem spolku;

 6.     Členové spolku neručí za dluhy spolku.

7.     O vyloučení člena rozhoduje konference delegátů, a to na písemný návrh správní rady. Člen, proti kterému návrh na vyloučení směřuje, musí mít možnost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu. Vylučovaný člen musí být pozván na konferenci delegátů, na jejímž programu je rozhodování o vyloučení tohoto člena a pokud pozvání na tuto schůzi využije, musí mu být umožněno na této konferenci delegátů vystoupit, a to před rozhodováním o jeho vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členovi.

 8.     Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí konference delegátů v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Kontrolní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám, případně pokud nebylo z listin, jakož i dalších důkazů provedených před konferencí delgátů, prokázáno, že by se člen dopustil jednání, pro které má být vyloučen.

 IX.

Práva a povinnosti člena

 1.     Každý člen spolku má právo:

·       podílet se na činnosti spolku,

·       být pravidelně informován o dění ve spolku,

·       podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,

·       volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku,

·       žádat o výpis ze seznamu členů.

 2.     Každý člen spolku má povinnost:

·       platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne konference delegátů,

·       chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku,

·       dodržovat stanovy spolku,

·       aktivně se podílet na činnosti spolku,

·       pravidelně se informovat o dění ve spolku.

 X.

Členské příspěvky

 1.     Výši a splatnost členského příspěvku určuje konference delegátů.

 2.     Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje správní rada.

3.     Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje správní rada.

XI.

Seznam členů

 1.     Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby                        

Jméno a příjmení                 

Bydliště                                 

Datum narození                   

Tel. č./ e-mail                        

2.     Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí správní rada. Správní rada provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Správní rada provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

3.     Správní rada je povinna vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

4.     Seznam členů je neveřejný.

XII.

Orgány Spolku

1.     Spolek zřizuje tyto orgány:

·       Konference delegátů

·       Správní rada

·       Poradní komise

·       Kontrolní komise

2.     Funkční období volených orgánů je 3 let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání konference delegátů. Členství ve volených orgánech zaniká se zánikem členství ve spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu konferencí delegátů.

XIII.

Konference delegátů

 1.     Nejvyšším orgánem spolku je ve smyslu ust. § 256 odst. 1 OZ konference delegátů, která je tvořena delegáty členů spolku. Konference delegátů plní působnost členské schůze.

2.     Každých 120 členů spolku volí jednoho delegáta, který se účastní konference delegátů. Kandidátní listina delegátů je členům spolku je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.spoldat.cz a časopise Stěžěň. Každých 120 členů spolku obdrží identickou kandidátní listinu delegátů, z níž vybere delegáta. O volbě delegáta z každé kandidátní listiny rozhoduje nejvyšší počet hlasů členů spolku, kteří měli právo vybírat z dané kandidátní listiny.    

 3.     Konference delegátů projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do působnosti konference delegátů tak náleží:

 ·       určit hlavní zaměření činností spolku,

·       schvalování stanov spolku a jejich změn,

·       schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané správní radou,

·       rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,

·       schvalovat výsledek hospodaření spolku,

·       volit členy správní rady, kontrolní komise a poradní komise,

·       rozhodovat o odměnách členů orgánů spolku,

·       jmenovat likvidátora při zániku spolku,

·       hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,

·       rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku,

·       rozhodnout o přeměně spolku

·       rozhodovat o přijetí a vyloučení člena spolku.

 4.     Konference delegátů si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů spolku.

5.     Konference delegátů je svolávána správní radou spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

 6.     Na písemnou žádost revizní komise spolku musí být svoláno mimořádné zasedání konference delegátů. Správní rada je povinna svolat mimořádné zasedání konference delegátů nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádného zasedání konference delegátů. Nesvolá-li správní rada zasedání mimořádného zasedání konference delegátů do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádné zasedání konference delegátů na náklady spolku sám.

7.     Každý člen spolku je oprávněn prostřednictvím svého delegáta účastnit se zasedání konference delegátů a požadovat vysvětlení záležitostí spolku. Požaduje-li člen sdělení skutečnosti, kterou zákon uveřejnit zakazuje nebo jejíž prozrazení by spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

8.     Pozvánka na zasedání konference delegátů spolu s jeho programem musí být rozeslána delegátům nejméně třicet dní před jeho konáním. Pozvánka na zasedání konference delegátů se zasílá písemně na adresu bydliště , případně elektronicky na e-mailovou adresu člena (uvedenou v přihlášce případně na později členem spolku uvedenou e-mailovou adresu). Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Pozvánka musí obsahovat návrh programu zasedání konference delegátů.

9.     Pro účely výkonu hlasovacího práva na zasedání konference delegátů spolku má každý delegát jeden hlas. Hlasy všech delegátů mají stejnou váhu. Konference delegátů je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech delegátů. Usnesení konference delegátů přijímá usnesení většinou hlasů přítomných delegátů.

10.  Orgány konference delegátů jsou předseda konference delegátů, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Volební a mandátová komise.

11.  Jednání konference delegátů řídí předseda, kterého konference delegátů zvolí na začátku zasedání. Do zvolení předsedy konference delegátů řídí konferenci delegátů svolavatel. Zasedání se řídí programem schváleným na zasedání.

 12.  O zasedání konference delegátů se vyhotovuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis nejpozději do 30 dní ode dne konání zasedání konference delegátů. Zápis musí obsahovat následující údaje:

·       označení svolavatele,

·       čas a místo zasedání,

·       uvedení osoby, která zahájila zasedání konference delegátů,

·       zjištění usnášeníschopnosti konference delegátů,

·       orgány konference delegátů,

·       usnesení přijatá konferencí delegátů,

·       datum vyhotovení zápisu, podpis předsedy konference delegátů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

XIV.

Správní rada

 1.     Statutárním orgánem spolku je správní rada.

 2.     Správní rada je kolektivním statutárním orgánem tvořeným 3 členy. Členové správní rady zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce ze svého středu předsedu správní rady a místopředsedu správní rady. Člen správní rady nemůže být zároveň členem revizní komise ani poradní komise.

3.     Předseda správní rady svolává zasedání správní rady. Zasedání správní rady je svoláváno podle potřeby, nejméně však tři krát za rok. Správní rada řídí činnost spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními konference delegátů po celé své funkční období. Správní rada může rozhodovat také per rollam. V nepřítomnosti předsedy přebírá pravomoci místopředseda. Pravomoci jsou stanoveny vnitřními předpisy společnosti.

4.     V případě právních jednání, jejímiž má být založen závazek spolku nepřevyšující částku 50.000,- Kč, zastupuje spolek každý člen správní rady samostatně. V ostatních případech právních jednání zastupují spolek společně 2 členové správní rady.

5.     Správní rada odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování účelu spolku.

 6.     Správní rada vede a řídí práci spolku v období mezi zasedáními konference delegátů, dohlíží na dodržování stanov a pečuje o rozvoj spolku.

7.     Správní rada je povinna jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou ke spolku.

8.     Do působnosti správní rady náleží:

·       svolávat konferenci delegátů,

·       přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

·       posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy konferenci delegátů,

·       dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

·       přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

·       rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

·       rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

·       vydávat interní organizační normy spolku.

XV.

Revizní komise

 1.     Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který dohlíží na činnost správní rady spolku, soulad činnosti spolku s obecně závaznými právními předpisy.

 2.     Kontrolní komise je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy. Členové kontrolní komise zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.

3.     Kontrolní komise posuzuje návrh rozpočtu spolku, roční závěrky hospodaření spolku a předkládá své stanovisko správní radě.

4.     Kontrolní komise je povinna jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou ke spolku.

 XVI.

Poradní komise

 1.     Poradním orgánem správní rady spolku je poradní komise.

2.     Poradní komise je kolektivním orgánem tvořeným 9 členy. Členové poradní komise zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.

3.     Poradní komise spolupracuje se správní radou ve všech záležitostech souvisejících s plněním účelu spolku, překládá správní radě stanoviska k významným otázkám fungování a činnosti spolku.

XVII.

Majetek a hospodaření spolku

 1.     Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však výlučně, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností.

 2.     Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být přednostně použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.

 3.     Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku; to nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Prostředky spolku lze použít na mzdu zaměstnanců či odměnu za výkon funkce členů orgánů spolku odpovídající složitosti, namáhavosti a odpovědnosti dané práce či funkce.

 4.     Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování účelu spolku.

 5.     Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

 6.     Správní rada může část majetku spolku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.

 7.     Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného správní radou.

8.     Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

XVIII.

Zánik a likvidace spolku

 1.     Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí konference delegátů nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.     Při zániku spolku konference delegátů jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 30 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.

 3.     Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí konference delegátů. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy konference delegátů předchozí návrh zamítla.

 4.      Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

Informace

Podpořte nás

Pokud chcete přispět na činnost Společnosti dialyzovaných a transplantovaných, zašlete prosím libovolnou částku na účet: 37832011/0100.

Do zprávy pro příjemce napište slovo příspěvek. Pokud budete požadovat potvrzení daru, nebo sepsání darovací smlouvy, kontaktujte nás prosím na mailu: prezidium@spoldat.cz.