Členství v SpolDaT

Členství

1.     Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2.     Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

3.     Členství ve spolku vzniká ke dni rozhodnutí správní rady (vzetí do seznamu členů podle článku XI) o přijetí žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

4.     Správní rada spolku má právo vyloučit člena ze spolku v případě, kdy člen svým jednáním porušuje účel spolku uvedený v čl. V. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle těchto stanov.

5.     Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:

·       dobrovolným vystoupení člena, přičemž členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství správní radě spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno datum pozdější;

·       úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

·       zánikem bez právního nástupce;

·       vyloučením člena, přičemž členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno datum pozdější;

·       zánikem spolku;

6.     Členové spolku neručí za dluhy spolku.

7.     O vyloučení člena rozhoduje konference delegátů, a to na písemný návrh správní rady. Člen, proti kterému návrh na vyloučení směřuje, musí mít možnost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu. Vylučovaný člen musí být pozván na konferenci delegátů, na jejímž programu je rozhodování o vyloučení tohoto člena a pokud pozvání na tuto schůzi využije, musí mu být umožněno na této konferenci delegátů vystoupit, a to před rozhodováním o jeho vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členovi.

8.     Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí konference delegátů v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Kontrolní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám, případně pokud nebylo z listin, jakož i dalších důkazů provedených před konferencí delgátů, prokázáno, že by se člen dopustil jednání, pro které má být vyloučen.

Informace

Podpořte nás

Pokud chcete přispět na činnost Společnosti dialyzovaných a transplantovaných, zašlete prosím libovolnou částku na účet: 37832011/0100.

Do zprávy pro příjemce napište slovo příspěvek. Pokud budete požadovat potvrzení daru, nebo sepsání darovací smlouvy, kontaktujte nás prosím na mailu: prezidium@spoldat.cz.